Free songs
header_good

Interpretacja przepisów w sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443), budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

W związku z powyższym od dnia 28.06.2015 r., a więc od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, część rysunkowa składanego w organie projektu budowlanego budynku nie musi przedstawiać ww. instalacji. Tym samym organ nie może zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyżej instalacje, skoro ich realizacja nie wymaga już przedłożenia w organie projektu budowlanego. Natomiast zgodnie z wolą inwestora ww. instalacje nadal mogą być w projekcie zamieszczane.

Należy wyjaśnić, że art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane ma zastosowanie zarówno do budynków użytkowanych, jak i budowanych. Tym samym realizacja instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych jest możliwa także w trakcie budowy budynku.

Natomiast zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę czy dokonania zgłoszenia nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych. Tym samym do realizacji poszczególnych instalacji wewnętrznych nadal zastosowanie znajdą szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).


Aktualne Warunki Techniczne tekst jednolity

Opracowany przez SNB tekst jednolity Warunków Technicznych uwzględnia nowelizację przepisów z dnia 5 lipca 2013 roku, opublikowaną 13 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 926. Zmiany przepisów weszły w życie 1 stycznia 2014 roku.

Tekst jednolity zawiera przypisy dotyczące daty wejścia w życie kolejnych zmian oraz uchyleń przepisów, co pozwala na jego praktyczne użytkowanie na potrzeby przygotowania inwestycji, jak i realizacji procesu budowlanego, w tym w celu ustalenia aktualnej podstawy prawnej wymagań w sprawach wszczętych a niezakończonych, kiedy:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

a także, gdy toczy się postępowanie sądowe dotyczące spełnienia przepisów obowiązujących na dzień sporu.

Tekst jednolity uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), które weszło w życie 16 grudnia 2002 r. oraz zmiany wprowadzone:

  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156), które weszło w życie 27 maja 2004 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238), które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 228, poz. 1514), które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461), które weszło w życie 8 lipca 2009 r., z wyłączeniem przepisu zawartego w § 1 pkt 33, który wszedł w życie 7 kwietnia 2009 r.
  • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597), które weszło w życie 21 marca 2011 r.
  • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1289), które weszły w życie 23 lutego 2013 r.
  • rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926), które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Tekst jednolity opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki. (PDF)


źródło: GUNB / SNBRSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link
error: Content is protected !!